Iskolánk alaptevékenysége a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlását biztosító kétéves, érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés, vizsgáztatás.

Tanulóink felkészítésében nagy hangsúlyt fektetünk nevelésükre, a szakmai képzésben pedig azoknak a kompetenciáknak az elsajátíttatására, amelyek szükségesek a komplex rendőri munka magas szintű ellátásához.

Feladatunknak tekintjük a magyar rendőrség részére szakmailag és erkölcsileg jól felkészült, szakszerűen, jogszerűen, határozottan és kulturáltan intézkedő, a törvényes rendet védelmező és az állampolgárok biztonságát garantáló szakemberek képzését.

Törekszünk arra, hogy azonosuljanak a fegyveres rendészeti szervek filozófiájával, a szolgálatellátás és a szolgálaton kívül elvárt életforma követelményeivel.

A Szakcsoport állományába tartozó tanárok feladatai – a közrendvédelmi, a közlekedési, a csapatszolgálati és általános szolgálati, az intézkedés-módszertani és lőkiképzési ismeretek oktatása. Tanáraink az oktatási anyagot kidolgozzák, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével aktualizálják.

Szakkörök indításával ösztönzik a tanulóinkat érdeklődési körüknek megfelelően ismereteik bővítésére.

voros-tibor-r-alezredes-szinsz-ov

Vörös Tibor r. alezredes

Szakmai Ismereti és Nevelési Szakcsoport
Osztályvezető
+36-30/349-8121
VorosT@szrszg.police.hu

Differenciált módon segítik a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását, a tehetségesek kibontakoztatását. Az élethű szituációk gyakorlásához, az e célból létrehozott taktikai ház jó lehetőséget biztosít. Tanulóink, a belszolgálati ismereteket a gyakorló alegység ügyeleti szolgálatok teljesítése alkalmával sajátítják el.

A szakterület irányítása alá tartozó osztályfőnökök segítik a fiatalok iskolai életét, tanulmányi előmenetelét, figyelemmel kísérik egészségi állapotukat, teljesítményüket.

A rendvédelmi hagyományok őrzésével és ápolásával, szakmai látogatások és szemináriumok rendezésével célunk a tanulók motiválása, a rendészeti pálya iránti szeretet és elkötelezettség erősítése.

Szabadidő-szervezőnk az igények figyelembe vételével különböző programokat szervez a dolgozói és tanulói állomány részére, segíti a Diákönkormányzat munkáját.

Nyaranta gyermektábor keretében fogadjuk a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány szervezésében az ország különböző megyéiből érkező rendvédelmi dolgozók gyermekeit. Rendőrségi és rekreációs programokkal gondoskodunk kikapcsolódásukról.

Kötelezettségünk a tanulók alaki és öltözködési szabályok betartásának, fegyelmezettségének, a Tanulói szállás rendjének folyamatos ellenőrzése, a fegyelmi ügyek lebonyolítása.

A Szakcsoportunk feladata a tanévkezdő első éves állomány egy hónapos Alapfelkészítő Programjának kidolgozása, levezetése. A felkészítés alaki szemlével zárul, melyre ünnepélyes keretek között kerül sor. Állományunk, előkészítő, valamint végrehajtó feladatokat lát el az iskola ünnepi rendezvényein, rendszeresen megtartja az állománysorakozókat. Az évfolyamparancsnokok vezetésével, a kijelölt szakasz. és rajparancsnokok felkészítik, irányítják, beszámoltatják és ellenőrzik a szakaszokba beosztott tanulókat.

A nevelési terület látja el a tanulók területi szakmai gyakorlatának szervezését, ellenőrzést, a foglalkozási naplók, a gyakorlati tapasztalatok feldolgozását, majd azok elemzését és értékelését.

szinsz2
szinsz3

Jogszabály által biztosítottan, az érintett megyei rendőr-főkapitányságok állományából vezényelt gyakorlati szakembereknek tartunk ún. mentorképzést, amellyel a szolgálati helyeken szakmai gyakorlatot teljesítő tanulók tevékenységét irányító hivatásos állományt készítjük fel.

A Rendőrség prevenciós tevékenységét segítő szándékkal baleset-és bűnmegelőzési programokat, előadásokat szervezünk az igénylő Csongrád megyei óvodák, általános- és középiskolák, valamint a térség művelődési központjaiban létrehozott nyugdíjas klubok számára.

A szakterület tanárai és szakoktatói bekapcsolódnak az iskola által szervezett felnőttképzési program lefolytatásába.

szinsz5