it1

Szegeden a rendőrtiszthelyettes-képzés 1986-ban indult, amikor a régió rendőri utánpótlás biztosítására a hivatásos állomány oktatásának korszerűsítéséről szóló 29/1986. belügyminiszteri parancs, valamint a 11/1986. számú belügyminiszter-helyettesi intézkedés nyomán megalakult a Szegedi Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola. A Belügyminisztérium Oktatási és Közművelődési Csoportfőnöksége irányítása alá tartozó tanintézetben a hallgatók létszámát 150 főben határozták meg, és a feladatok ellátásához a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság biztosította döntő mértékben a feltételeket. Az oktatás időtartama 10 hónap volt, mely 1989-ben a tantárgyi kör bővülésével 1 évre emelkedett.

A korszerűsítés eredményeként bevezetett tantárgyak – társadalmi ismeretek (beleértve a cigánysággal kapcsolatos alapvető ismereteket és a rendőr etikát is), pszichológiai és intézkedés-lélektani ismeretek, idegen nyelv, gépírás, informatikai ismeretek – a szakmai tantárgyak – közrendvédelmi ismeretek, közlekedési ismeretek, bűnügyi ismeretek – mellett.

Az iskola 1992-ben az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatási és Kiképző Központja szakirányítása és gazdasági ellátása alá került. Az ezen időszakban nagy rendőrhiánnyal küszködő területi rendőri szervek problémáinak enyhítésére bevezették a rotációs (váltórendszerű) rendőr szakiskolai képzést, melynek keretében a hallgatók a képzési idő felét gyakorlati szolgálati helyeiken töltötték.

1993-ban a megnövekedett létszámú beiskolázások érdekében kihelyezett tagozatot hoztunk létre. A paksi Neutron Beavatkozó Alosztály állománya részére speciális tiszthelyettes képzést folytattunk.

it2

Felismerve a társadalom elvárásait, korszerűsítettük az oktatás tartalmi, formai összetevőit, megindult a nemzetközi információk összegyűjtése. Több tanár külföldi tanulmányúton vett részt, a nemzetközi tapasztalatokat közvetlenül beépíthették a képzési rendszerükbe. Gyümölcsöző nemzetközi együttműködést alakítottunk ki az Alsó-Ausztriai Csendőriskolával, majd a Romániai Vasile Lascar Rendőrtiszthelyettes-képző Iskolával.

1994. augusztusában az Országos Rendőrfőkapitány döntése alapján a Szegedi Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola megszűnt, ugyanakkor a Miskolci Rendőr Szakközépiskola Szegedi Kihelyezett tagozataként újra megkezdte szakközépiskolai formában a képzést. A rendőrképzés reformjának eredményeként Szegeden is megkezdődött a 2 éves, érettségire épülő oktatás, amely alapján az Országos Képzési Jegyzékben szereplő középfokú szakmai képzettséghez kötött “rendőr” szakképzettséget nyújt iskolánk.

it3
it4

1996-ban a belügyminiszter megalapította a Szegedi Rendőr Szakközépiskolát, egyben intézményünk tagozatként történő működését megszüntette. Általános feladata a rendőrség területi szervei részére önállóan és szakszerűen intézkedni tudó, kulturált fellépésű szakemberek képzése, elsősorban közterületi járőr és csapaterős feladatok végrehajtására.

A szakközépiskola területe ekkor jelentősen bővült (összesen 8 hektár), mert Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen átadta használatra a Móra Ferenc Szakmunkásképző Iskola repülőtér melletti objektumait. Ennek köszönhetően tanulói szállással, oktatási épülettel, lőtérrel és sportpályákkal bővült intézményünk, így működési engedélyünket 500 főre módosítottuk.

Kiemelt jelentőségűvé vált az idegen nyelvi képzés és a sport magas szintű oktatása.

it5
it6
it7

1997. tavaszán, iskolánkon belül megalakult a Police Academy Sport Club. Fő feladata volt a mindennapos testedzés, a kiképzési időn túli, rendőri munkához közvetlen kötődő szervezett sportfoglalkozások vezetése. Lőterünk 1997-től az országos tanintézeti lőversenyek helyszínéül is szolgál.

1998-tól az alapképzés mellett bevezetésre került a szaktanfolyami képzések moduláris rendszere is (körzeti megbízotti, járőrvezetői, bűnügyi nyomozói és bűnügyi-operatív képzések). A szaktanfolyamok során a szakközépiskolában szerzett képzettségek a rendőrség szolgálati ágainál meghatározott beosztások ellátását tették lehetővé a 9/2007. BM rendelet előírásai szerint.

it8

1999-ben a belügyminiszter a Szegedi Rendőr Szakközépiskola jogutódjaként megalapította a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolát. Az intézmény alapítójának jogutódja és egyben az intézmény fenntartója az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. A névváltozás nem csak formalitás volt, hiszen megteremtődtek a feltételek a határrendész szakképzés megindításához. A határrendész szakcsoport felállításával az első évfolyam 2001. szeptemberében megkezdte tanulmányait.

2002-ben új feladatot jelentett a rendészeti szakvizsgára történő felkészítés rendőr és határrendész szakterületeken. Személy- és vagyonőr vizsgáztatást is végeztünk.

2002. novemberében az iskola pályázott a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. modelljének kiépítésére.

2003-ban szakértői csoport jött létre a vezetés és a dolgozók minőségi munka iránti elkötelezettsége, az iskolai belső folyamatok szabályozásának, irányított önértékelés végrehajtása érdekében. Az elvégzett munkát az Oktatási Miniszter 2004-ben Oklevéllel ismerte el.

2004-ben a Pedagógiai Programunk új elemekkel bővült, melyek-az iskolai környezeti, egészségügyi nevelés fejlesztése irányuló KEN-program, valamint az iskola minőségirányítási rendszerét magában foglaló – MIP program elemek.

it9

Magyarországon a 2006-ban kiadott új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) alapján moduláris szerkezetű oktatási rendszer került bevezetésre. Az iskolarendszeren kívüli (IRK) képzési struktúránk is megváltozott, a IRM Oktatási Főigazgatóság és az ORFK által kiadott központi program szerint végezzük az alapképzés utáni szaktanfolyami képzéseinket (körzeti megbízott és egységes belügyi bűnügyi szaktanfolyam). Iskolarendszeren kívüli képzésben megkezdtük a Határőrség kérésének megfelelően a határrendész OKJ-s szakvégzettséggel nem rendelkező határrendészek oktatását a szakmai szakképzettség megszerzése érdekében.

A Rendőrtiszti Főiskola felkérésére 2006-tól megkezdtük az EDR (Egységes Digitális Rádiórendszer) oktatását 4 témakörben.

2007. szeptemberétől pályázatok útján az oktatás minőségének folyamatos fejlesztése mellett számos, az intézmény gazdaságos, korszerű működését segítő fejlesztések megvalósítására került sor. A szakközépiskolával szemben megfogalmazott megrendelői elvárások a Határőrség és a Rendőrség 2008. januárjában bekövetkezett integrációjával jelentősen megváltoztak. Az egységes rendőri szervezet egységesen alkalmazható rendőri állományt kívánt, így megkezdődött a rendőrök határrendészeti, a határrendészek rendőri felkészítése. A tanított tárgyakat illetően megerősödött az igény a csapatszolgálati ismeretek magasabb szintű oktatására és számonkérésére. A határrendész tanulók nagy óraszámban tanultak közrendvédelmi, közlekedési és csapatszolgálati ismereteket is. A szakmai vizsgáztatás során új eljárást vezettünk be a csapatszolgálati és határvédelmi ismeretek számonkérésére, amellyel a feladatok megoldása életszerűbbé és egyben könnyebben mérhetővé vált.

A tanév befejezéseként kibocsátó ünnepségünket hagyományteremtő jelleggel Szegeden a Megyei Jogú Város Önkormányzatának épülete előtt, a Széchényi téren rendeztük meg.

it10

Az iskola külkapcsolatainak megerősítése céljából felújítottuk a testvérintézményi együttműködésünket a Romániai Vasile Lascar Rendőrtiszthelyettes-képző Iskolával, valamint kapcsolatot kezdeményeztünk a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi és Szociális Karával. A Határőrség és a Rendőrség integrációját követően iskolánk bekapcsolódott a Frontex Ügynökség munkájába és eredményesen képviselte Magyarországot az ORFK által rábízott oktatási együttműködési kérdésekben. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola megbízható partnere vele együttműködő hazai, külföldi és nemzetközi szervezeteknek.

2008. szeptemberétől a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában az új OKJ-ben szereplő kompetencia alapú moduláris képzést kezdtük meg. Az új képzési struktúrának megfelelő és ahhoz kapcsolódó gyakorlati képzéshez iskolánk Bács-Kiskun MRFK, Békés MRFK, és Csongrád MRFK dolgozói állományának mentor- és koordinátorképzést vezetett be, melyre minden tanévben a gyakorlati időszakok előtt kerül sor.

A kitűzött minőségi célok elérése érdekében 2008. novemberben csatlakoztunk a Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett EU standard szerinti Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) 2006. évi nemzeti változatához. Megalakítottuk a Minőségfejlesztési Bizottságot, megbíztuk az önértékelést végző csoportok tagjait és csoportkoordinátorait a belső önértékelés végrehajtására.

Intézményünk törekedett a rendvédelem szakterületet oktató, illetve más érdeklődő középiskolákkal történő együttműködés kialakítására a középiskolások belügyi rendészeti pályaválasztásának megalapozottabbá tétele, a rendőri utánpótlás minőségének biztosítása érdekében. Ennek jegyében 2009. márciusban a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolával majd a Szeged-Móravárosi Szakközépiskola és Szakiskolával írtunk alá együttműködési megállapodást.

A tanulóink teljesítményének ösztönzése és elismerése céljából az iskola vezetője “Kiváló tanuló” cím alapítására intézkedett, amelyet a jeles eredménnyel rendelkező, a sportban és közösségi munkában élenjáró tanulók pályázhattak évente. Odaítéléséről a mindenkori tantestület döntött.

it11

A határrendész szakképzés mint önálló OKJ-s szakma 2009. júniusáig tartott, amikor kibocsátottuk az utolsó határrendész szakos tanulóinkat. A moduláris képzés határrendészeti rendőr-közrendvédelmi rendőr elágazásnak megfelelően történt.

A következő tanévben, iskolarendszeren kívüli képzésben, 2010. augusztus 30-án 10 fő kezdte meg tanulmányait kompetencia alapú moduláris képzési formában határrendészeti-rendőr szakon, amely 11 tanítási hétig tartott.

A rendőrképzés szakmai színvonalának emelése érdekében az iskolánk Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, több évre szóló együttműködési megállapodást kötött a szerbiai Sremcka Kamenicai Alapfokú Rendőrképzési Központtal és a nagyváradi “Avram Iancu” Határrendész képző Szakiskolával. Az együttműködés pályázati úton több fordulóban történő tanár-diák csereprogramok, nemzetközi szimpóziumok szervezésével valósult meg, melyek során kölcsönösen betekintést nyerhettünk egymás képzési rendszerébe, oktatási tevékenységébe.

A pályázat keretében ingyenes szerb és román nyelvtanfolyamokat szerveztünk, melyek elsősorban a közös határszakaszon dolgozó rendőrök kommunikációjának fejlesztésére irányultak.

2011. február 1-jével 130 fő objektum- és kísérőőr képzése kezdődött meg. Az új képzés során a rendőrség területi szerveitől erre a képzési formára vezényelt hivatásos állományú tiszthelyettesek több hetes alap felkészítési programon vettek részt. E hónapban új, kompetencia alapú moduláris mentorképzés megtartására is sor került kiképzett trénerek irányításával, melyet az Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ preferált.

Márciusban hagyomány teremtés céljából szakmai szeminárium-sorozat vette kezdetét, melynek célja a tanulók motiválása látókörük, szakmai ismereteik bővítése a rendőri hivatás egyes szakterületeinek jeles képviselői által történő bemutatásával.

it12

Az iskolánkban tartott nyílt napi programjainkon kívül felkérés alapján részt vettünk a VII. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny szervezésében, biztosításában Gyulán, a Munkaügyi Központ által szervezett pályaválasztási kiállításon a Szegedi Ifjúsági Házban, az érdeklődő középiskolákban toboroztuk a rendészeti pálya iránt érdeklődő fiatalokat.

Tanulóink gyakorlatias szemléletű képzését szolgálta Szeged város egyes intézményei, rendészeti szervei által érkezett felkérések sport rendezvények, bemutatók biztosítási feladatainak ellátására, a rendőrségi terepkutató, felderítő munka segítésére.

Július első hetében a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola nyári tábor keretében fogadta rendvédelmi dolgozók gyermekeit, akik az ország különböző megyéiből érkeznek hozzánk. A gyermekek és kísérőik elhelyezése és étkeztetése helyben történt, kikapcsolódásukat változatos programok biztosították.

Török belügyi delegációt fogatunk iskolánkban az ORFK és az Európai Tanács Törökországi Delegációja között létrejött “Integrált Határmenedzsment fejlesztése” című munkaterv alapján.

2012. februárban az akkreditált határrendészeti-rendőr iskolarendszeren kívüli képzésünk 27 fő hallgatója tett sikeres szakmai vizsgát.

Az Országos Rendőr-főkapitányság, a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola és a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző- és Általános Iskola Szeged- Móravárosi Tagintézménye közös szervezése folytán városunkban került megrendezésre a VIII. Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny döntője. A versenyen az ország különböző megyéiből 44 középiskola csapata mérte össze tudását. A résztvevők számára a felvételi előírásban rendszeresített fizikai gyakorlatok teljesítéséről a rendészeti szakközépiskola igazolást adott ki.

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola kollektívája az iskola fennállásának 25. évfordulója alkalmából ünnepi állománygyűlésen vett részt, amelynek az Újszegedi Rendezvényház adott otthont. Az ünnepség elöljárója Zsinka András vezérőrnagy méltatta az iskolában folyó több évtizedes rendészeti munkát, majd elismeréseket adott át az intézmény volt igazgatóinak.

it14

Az iskolánk kiképzői a Magyar Honvédség 5. Bocska István Lövész Dandár Hódmezővásárhely alakulatnál tömegkezelés, intézkedéstaktikai eljárások témakörben előadásokat és gyakorlati kiképzést tartottak, mellyel hozzájárultunk a misszióban tevékenykedő katonák szakszerű szolgálatellátásához.

Szent László nap alkalmából, 2012. június 27-én, Kiszomboron került megrendezésre az I. Országos Határrendészeti Járőrverseny, ahol a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola oktatóiból és tanulóiból álló, négyfős csapat állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

A 2012/2013-as tanévtől kezdve a Katasztrófavédelemi Oktatási Központ által beiskolázott tanulók is megkezdték az iskolánkban a rendvédelmi alapokat biztosító tanulmányaikat.

2013. március 1-jétől 150 fő próbaidős rendőr őrmester vett részt őr-járőrtárs rész-szakképesítés megszerzésére irányuló határrendészeti ismeretekkel kiegészített képzésen.

it15

A Szakközépiskolánkban három hónapos szakmai, kommunikációs mentortréninget tartottunk a területi szervek állományából 230 fő részére.

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére kiírt nyertes pályázat eredményeként rendszerbe állította az AirSoft lőterét. A lőtér kiszolgálója az ARCADA szimulátor “Professional” szoftvercsomaggal, mely eszközök segítségével bármilyen hagyományos lövészeti helyzet szimulálható.

Tanáraink a rendőrségi prevenciós programot segítő szándékkal szegedi általános iskolák részére KRESZ és a biztonságos kerékpározás elsajátításának segítése céljából “Kerékpáros Iskola” programot, illetve az óvodák részére, OVIZSARU elnevezéssel, játékos baleset-megelőzési foglalkozásokat tartottak.

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola I. és II. éves tanulói, valamint hivatásos állománya 2013. júniusban árvízvédelmi és biztosító feladatokat látott el a Duna Győr- Moson – Sopron, Pest Megyei szakaszán, illetve Mohács térségében. A diákok áldozatos munkájáért a helyi szervek, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint Martonyi János Magyarország külügyminisztere is elismerését fejezte ki. Jutalmul 15 fő másodéves tanulóból álló delegáció szakmai látogatáson vehetett részt a Külügyminisztériumban.

Szent László nap alkalmából, 2013. június 27-én, Orosházán került megrendezésre a II. Országos Határrendészeti Járőrverseny. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság által rendezett megmérettetésen 18 csapat mérte össze tudását. A II. Országos Határrendészeti Járőrversenyt – megvédve címét – az idén is a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola csapata nyerte.

2014. márciusban az Országos Rendőr-főkapitányság által szervezett és rendezett I. Rendőrtanulók Országos Tanulmányi Versenyének döntőjében iskolánk próbaidős állományú versenyzői az első helyezést érték el. Elismerésül Dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy országos rendőrfőkapitány-helyettestől vehették át Papp Károly rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitány által adományozott vándorserleget.

A rendvédelmi oktatási intézmények között egyedülálló és hagyományt teremtő szakmai szemináriumok rendezésében sor került a “Kitartással, hivatástudattal egy cél érdekében” elnevezésű szakmai kurzus megrendezésére, amelyen előadóink voltak dr. Orbán Péter nyugállományú rendőr altábornagy, volt országos rendőr-főkaptány, Máté Bence természetfotós és Böjte Csaba ferences rendi szerzetes.

A rendőrségi prevenciós foglalkozásokat igény szerint tovább folytattuk a megyénkben.

Nemzetközi továbbképzés keretében a lőkiképző tanáraink a Katowicei Rendőr Tiszthelyettes Képző Iskola által megrendezett szakmai továbbképzésen, határrendészeti szakterület munkatársai pedig az Európai Határrendészeti Ügynökség (Frontex) határőrizeti képzésének nyitóértekezletén valamint alapjogi képzésén vettek részt.

A Frontex nemzetközi munkaprogramja keretében iskolánk oktatója részt vett a Frontex Európai Határőr Csapatok (EBGT) tagjai részére tervezett gyakorlati képzés kidolgozásában a Lengyel Határőrség Különleges Képzésekkel Foglalkozó Akadémiáján.

it17

Immár hagyománnyá vált, hogy László nap alkalmából – a határőrség egykori védőszentjére, Szent Lászlóra emlékezve – a rendőrség megrendezi a határrendészek járőrversenyét. 2014. június 27-én – iskolánk adott otthont a III. Országos Határrendészeti Járőrversenynek, ahol 19 rendőri szerv csapata mérte össze szakmai tudását.

Az I. évfolyam állománya 2014. július 25-én megfelelő minősítéssel teljesítette az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője által jóváhagyott, a Készenléti Rendőrségtől vezényelt oktatók által vezetett csapatszolgálati kiképzést.

Együttműködési alapokat segítve, az Országos Mentő Szolgálat Szeged Mentőállomáson szolgálatot teljesítő bajtársak részére, intézkedéstaktika és önvédelem tematika szerint elméleti és gyakorlati foglalkozássorozatot indítottunk.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság állományában szolgálatot teljesítő tiszthelyettes- és zászlós állománycsoportba tartozó munkatársak részére kihelyezett KMB szaktanfolyami képzését folytattunk, a középiskola szituációs épületében, szakoktatóink közreműködésével.

A 2014/2016 tanévre, rendőrszakra 200 fő nyert felvételt a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolába. A rendészetért felelős miniszter jóváhagyása alapján, ebben a szemeszterben is folytatta iskolánk a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által beiskolázott tűzoltó tanulók rendvédelmi alapkiképzését. A tanévben sor került a szakmai – kommunikációs mentortréning megtartására is Bács, Békés- és Csongrád megyei Rendőr-főkapitányságok képzésre vezényelt állománya részére. Új elemként a laikus elsősegélynyújtás alapvető fogásait is felelevenítették.

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola tanulói és tanárai ismét árvízi védekezésben vettek részt, ezúttal a Dráva folyónál. Feladatainkat Siklós és Sellye települések térségében, szeptember látták el, összesen 344 fővel.

Oktatóink fegyverzettechnikai bemutatón vettek részt Táborfalván, a HM Védelemigazgatási Hivatal, Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság Lőkisérleti és Vizsgáló Állomás objektumában.

Együttműködési megállapodás szerint, tanáraink, a Kiszombor Határrendészeti Kirendeltségen hospitáltak.

it18

Az irreguláris migránsok száma jelentősen megnövekedett Magyarország Csongrád megyei államhatár szakaszán is. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola hivatásos és próbaidős rendőr tanulói is tevékenyen részt vettek az intézkedések kezdeményezésében, többnyire szolgálaton kívül teljesítetve a fegyveres szerv hivatásos állományának esküjében megfogalmazottakat.

2014. decemberben egy új koncepció keretében bűnügyi szaktanfolyamokat indítottunk, a Bács-Kiskun-, a Békés-, a Csongrád- és a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve.

A képzések három helyszínen, Kiskunhalason, Orosházán és Szegeden zajlottak.

2015 januárjában iskolarendszeren kívüli, OKJ- s képzés keretében közterület-felügyelői tanfolyamot szerveztünk Csongrád megyéből jelentkezők részére, akik a több hónapos oktatás végén sikeres szakmai vizsgát tettek.

Iskolánk és a Szegedi Ifjúsági Ház D2 Ifjúsági Fejlesztő és Médiaközpontjának munkatársai közösen az érdeklődő szegedi középiskolások részére, projekt keretében bűnmegelőzési témájú programokat szerveztek. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatott rendezvény több részelemének megvalósítását teljesítettük.

Hivatásos állományú tanáraink bevonásával, a területi és helyi szervek munkáját segítve, bűnmegelőzési témakörben, Szeged város és Csongrád megye középiskoláiban osztályfőnöki tanórák megtartását vállaltuk “Tiszta lappal” elnevezésű programunk keretében.

Iskolánk Diákönkormányzatának szervezésében az első évfolyam egy tanulói csoportja visszalátogatott a volt középiskolájába, hogy a rendőr tiszthelyettes képzés iránt érdeklődő tanulóknak előre szervezett időpontban élő szóval bemutatta a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola szakmai tevékenységét, ezzel motiválva az iskolaválasztó szándékukat. A Diák Hírvivő programban 55 fő tanuló vett részt.

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola hagyományteremtő céllal határrendészeti szakmai fórumot szervezett a rendészeti szakközépiskolák határrendészeti oktatásában részt vevő munkatársai számára. Első alkalommal az oktatás során felmerült problémák megoldása, egységes jogértelmezés, új, szakmai kapcsolatok kiépítése céljából.

A következő fórumon az egyik legismertebb és legjelentősebb migrációs folyosó egy- egy kibocsátó-, tranzit- és célországának (jelen esetben Koszovó, Magyarország és Ausztria) szakemberei mutatták be egymásnak migrációs szakpolitikájukat, nemzeti tevékenységüket és ezzel kapcsolatban kialakult gyakorlataikat.

it19

Áprilisban második alkalommal szervezte meg az Országos Rendőr-főkapitányság a Rendészeti Tanulók Országos Tanulmányi Versenyének döntőjét. A Rendőrségi Oktatási Központ Alparancsnoki Továbbképző Központjában Csopakon rendezett versenyen az iskolánkat képviselő tanulók kiemelkedő teljesítménnyel elnyerték a Vándorkupát, amit oktatási intézményünk igazgatója, dr. Bardócz Csaba rendőr ezredes vett át dr. Pozsgai Zsolt rendőr dandártábornok, az Országos Rendőr-főkapitányság humánigazgatási szolgálat vezetőjétől.

Szeptemberben kialakult migrációs válság kezelésébe, az oktatási feladatokkal párhuzamban és a logisztikai feladatok elvégzésével a szakközépiskola teljes személyi állomány bekapcsolódott. A szeptemberben indított első éves tanulók a többi rendészeti szakközépiskolákban, kihelyezett tagozatként kezdték meg tanulmányikat.

2015. október 15-i átadással a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola objektumában felépült Határrendészeti Oktatóbázis. A megnyitó díszvendégeként Dr. Kontrát Károly a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes mondott ünnepi köszöntőt. Szavait idézve a bázis létrehozása hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon a Schengeni kötelezettség érvényesüljön, biztonságos határa legyen az Európai Uniónak. A bázis díszkulcsait dr. Balázs László rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság határrendészeti főosztályának vezetője vette át. A Határrendészeti Oktatóbázis – október 19- én megkezdte működését. Tanúsítványt adó, 22 képzést kínálunk a végrehajtásban dolgozó hivatásos állományú tisztviselők számára, akik a határátkelőhelyen, a schengeni határon, illetve az államhatár közvetlen közelében teljesítenek szolgálatot, valamint akik határ-ellenőrzési feladatokat végeznek. Az okmányismerettel és nagycsoportos határsértő elfogásának módszereivel foglalkozó képzésre Baranya-, Bács- Kiskun-, Csongrád-, Hajdú- Bihar-, Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Rendőr- főkapitányságtól, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságtól, valamint a Készenléti Rendőrségtől jelentkeztek.

it20

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Szabadegyetemén tudományos ismeretterjesztő előadás-sorozaton vehettünk részt, valamint a vezényelt határrendész tanáraink Macedóniában az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) által szervezett “Green Border Observation Training” elnevezésű projektben vettek részt.

2016. februárban az előzetesen felmért igények alapján, iskolánkban fogadtuk a környező települések polgármestereit, önkormányzati küldötteit, hogy részükre bemutatásra kerüljön a határrendészeti továbbképzési rendszer, illetve a Határrendészeti Oktatóbázis rendeltetése.

Új célközösséggel kiegészítve elindítottuk a rendőrségi baleset-és bűnmegelőzési programot. “Körültekintő” címmel a szép korúak részére is tartottunk előadásokat az őket veszélyeztető körülmények elkerülése érdekében.

Iskolánk határrendész. munkatársakat delegált a Frontex Ügynökség Képzési Egysége által szervezett okmányszakértői képzésre Hollandiába, majd a Honvédelmi Minisztérium szervezésében Budapesten megrendezett “Migráció: Konfliktus vagy Kooperáció” elnevezésű márciusi konferenciára.

A kialakult migrációs helyzet ellenére a másodéves, próbaidős rendőrtanulóink elméleti és gyakorlati képzését, kinevezésük óta folyamatosan biztosítottuk. A Készenléti Rendőrség állományában szolgálatot teljesítő tanulók, illetve szakaszaik a meghatározott rotációban érkeznek vissza a szakközépiskola objektumába.

Csúcstartók és Bajnokok

Elhatároztuk, hogy 2013/14 tanévtől a tanulóink kiemelkedő sportteljesítményét honlapunkon közzétesszük. A BM Tanintézeti Sportbajnokság, valamint a BM Országos Sportbajnokság bajnokai mellett a fizikai felmérések objektíven mérhető gyakorlatait legjobban teljesítőket, és az akadálypályánkat leggyorsabban végrehajtó tanulóink eredményét is közzétesszük – okulásként és példaként – az új diákok, és olvasóink számára!

Csúcstartóink:

alberteditjudit

2000m síkfutás: Albert Edit Judit, I/4 szakasz, 8,51perc, 2013. október

2000m síkfutás: Horváth Csaba, I/4 szakasz, 6,44perc, 2013. október

sznidabernadett

Hajlított karú függés: Sznida Bernadett, I/3 szakasz, 88 másodperc, 2013. október

pappzoltan

Hajlított karú függés: Papp Zoltán, I/2 szakasz, 102 másodperc, 2013. október

Fekve nyomás 25kg: Béres Magdolna, I/4 szakasz, 60db, 2014. január

giehrferencvalter

Fekve nyomás 60kg: Giehr Ferenc Valter, I/1 szakasz, 50db, 2013. október

tothtimearozalia

4x10m inga – futás: Tóth Tímea Rozália, I/1 szakasz, 9,40 másodperc, 2013. október

graczroland

4x10m inga – futás: Grácz Roland, I/1 szakasz, 8,8 másodperc, 2013. október

foldesferenc

4x10m inga – futás: Földes Ferenc, I/6 szakasz, 8,8 másodperc, 2013. október

sznidabernadett

Helyből távolugrás: Sznida Bernadett, I/3 szakasz, 243 cm, 2013. október

Helyből távolugrás: Bagdán Zsolt László, I/4 szakasz, 281cm, 2014. január

Akadálypálya: Horváth Richárd, katasztrófavédelem, 58 másodperc, 2013. október

Bajnokaink:

davidkatica

Dávid Katica, BM Országos Judo Bajnokság, I. helyezett, 2016. március