LETÖLTHETŐ INFORMATÍV ANYAGOK – KÖZÉRDEKŰ ADATOK – KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Különös közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató,

A fenntartó és a szakgimnázium minden év novemberében honlapján közzéteszi a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatóját és jelentkezési egységcsomagját.

Felvételi jelentkezők_ponthatár_végzettek.xls

2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
/nem áll rendelkezésre adat/

3. köznevelési intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
/nem áll rendelkezésre adat/

4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
/nem áll rendelkezésre adat/

5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje Házirendben, éves munkaterv alapján a nevelési évben (tanévben) tervezett jelentősebb rendezvények, tanév rendje

6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
/nem áll rendelkezésre adat/

7. a Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program.

Az iskolai közzétételi lista a fentieken túl az alábbiakat is tartalmazza (Korm. r. 23. § (3) bekezdés):

1. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

2. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét

3. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
/Az intézmény országos mérés-értékelésben nem vesz részt./

4. a tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

5. középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,
/nem áll rendelkezésre adat/

6. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei Házirendben

7. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
/nem áll rendelkezésre adat/

8. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
/nem áll rendelkezésre adat/

9. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát

iskolai osztályok_tanulók száma 2019-2020-as tanévben.xlsx